Ubezpieczenia firmowe

Uścisk dłoni

Ubezpieczenia dla firm to kompleksowa ochrona majątku od ryzyka jego utraty lub uszkodzenia w wyniku pożaru, kradzieży i innych zdarzeń losowych, a także ubezpieczenie straty finansowej. Nasza oferta obejmuje:

  • Ubezpieczenie majątku firmy:

Ubezpieczenie majątku firmy chroni mienie przed różnymi ryzykami, takimi jak pożary, zalania, kradzieże czy zdarzenia atmosferyczne. Obejmuje m.in. budynki, wyposażenie biur, maszyny, urządzenia, towary czy inne aktywa firmy.

  • Ubezpieczenie floty samochodowej:

Oferuje ochronę na wypadek szkód komunikacyjnych, kradzieży, zniszczenia lub utraty pojazdów.

  • OC operatora transportu dla przewoźników drogowych:

Obejmuje odpowiedzialność cywilną przewoźnika za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością transportową.

  • OC członków zarządu:

Oferuje ochronę przed roszczeniami osób trzecich w związku z działalnością zarządu. Zapewnia wsparcie finansowe w przypadku sytuacji, w których członkowie zarządu są odpowiedzialni prawnie za szkody wyrządzone w trakcie prowadzenia działalności firmy.