Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez podmioty podane poniżej (zwane dalej administratorem danych osobowych). Podane przez Panią/Pana dane będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do:

 • porównania z danymi zawartymi w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym,
 • oceny ryzyka,
 • przedstawienia oferty ubezpieczenia, a w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w celu jej wykonania, reasekuracji i koasekuracji ryzyk, rozpatrywania zgłoszonych reklamacji, marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, prawnie uzasadnionych interesów administratora oraz dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.

 

Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości sporządzenia oferty ubezpieczenia.

 

W celu ustalenia wysokości składki ubezpieczeniowej stosowane jest profilowanie:

 1. Decyzje związane z profilowaniem będą podejmowane na podstawie zebranych w procesie zawarcia umowy ubezpieczenia, a w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych na podstawie informacji uzyskanych z bazy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
 2. W przypadku zawarcia umowy na odległość lub odnowienia umowy ubezpieczenia decyzje mogą być podejmowane automatycznie na podstawie danych zebranych podczas w procesie zawarcia umowy ubezpieczenia oraz informacji uzyskanych z bazy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

W przypadku marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora danych osobowych profilowanie będzie stosowane w celu opracowania profilu marketingowego i dopasowania indywidualnej oferty.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych:

 1. W celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, reasekuracji i koasekuracji ryzyk jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia.
 2. W celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia jest prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
 3. W celu rozpatrywania reklamacji oraz w celu przeciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym są ciążące na administratorze danych osobowych obowiązki wynikające z przepisów prawa.
 4. W przypadku udzielenia odrębnej zgody, na cele inne niż wskazane powyżej, będzie ona podstawą prawną przetwarzania.

 

Podane dane osobowe przetwarzane będą także w celu analitycznym oraz statystycznym.

Przetwarzaniem danych w imieniu administratora danych osobowych mogą zajmować się podmioty zewnętrzne (na przykład dostawcy usług informatycznych, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności, podmioty świadczące usługi archiwizacyjne, podmioty świadczące usługi assistance, podmioty świadczące usługi likwidacji szkód, pośrednicy ubezpieczeniowi).

Przetwarzanie danych, które może odbywać się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), podlega odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, której dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Kopia danych może być uzyskana od Administratora.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych,
 • poprawiania swoich danych,
 • żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych osobowych lub Inspektorem Ochrony Danych.

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa; jeżeli nie doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia, w przypadku udzielenia odrębnej zgody , dane osobowe będą wykorzystywane do celów marketingu produktów i usług własnych administratora danych osobowych, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych.

 

LISTA ADMINISTATORÓW DANYCH OSOBOWYCH:

 • TRASTI
 • HPI GMA SPZOO
 • SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA
 • SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA SA
 • „BALCIA INSURANCE” SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE,
 • ODDZIAŁ ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ „BALCIA INSURANCE” SE, ŁOTWA,
 • GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.,
 • INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP,
 • POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA,
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A.,
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI ALLIANZ POLSKA S.A.,
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE WARTA S.A.,
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „TUW”,
 • TUZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH,
 • UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.,
 • COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP,
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA S.A,
 • LEADENHALL POLSKA SA,
 • WIENER TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP,
 • INSURANCE COMPANY "EUROINS" AD,
 • WEFOX INSURANCE AG SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE,
 • LINK4,
 • AGRO UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN WZAJEMNYCH,
 • CENTRUM UBEZPIECZEN WOLSKA SPZOO,
 • CENTRUM UBEZPIECZEŃ TOMASZ KASPRUK,
 • UNILINK SA,
 • DCU INSURANCE PARTNER SPZOO,